แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน


อัตราเครื่องจักร

อัตรากำลังเครื่องจักร/ยานพาหนะ
ที่ รหัส ชนิดเครื่องจักร จำนวน
1 04  เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 51
2 10  เครื่องอัดลม 3
3 15  หางลาก 3
4 20  รถตู้ 1
5 21  รถตรวจการณ์ 2
6 23  รถยนต์บรรทุก ขนาด 3 - 4 ตัน 1
7 25  รถยนต์บรรทุกน้ำ 8
8 31  รถบดสั่นสะเทือนล้อเรียง 5
9 31  รถบดสั่นสะเทือนเดินตาม 2
10 40  ชุดเครื่องตัดและเจาะถนนระบบไฮดรอลิค 2
11 44  รถยนต์ปิคอัพ 12
12 46  รถยนต์บรรทุกขนาด 3 - 4 ตัน 9
13 47  รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 1
14 72  รถตักดิน 1
15 74  รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน ติดเครน 2
16 77  เครื่องผสมคอนกรีต 1