แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

 

อัตรากำลังของแขวงแขวงการทางสุโขทัย

 อัตรากำลังของแขวงแขวงการทางสุโขทัย
ระดับ จำนวน (คน)
 ข้าราชการระดับผู้บริหาร 1
 ข้าราชการระดับอาวุโสตำแหน่งทั่วไป 2
 ข้าราชการระดับชำนาญการตำแหน่งวิชาการ 2
 ข้าราชการระดับชำนาญงานตำแหน่งทั่วไป 17
 ข้าราชการระดับปฏิบัติงานตำแหน่งทั่วไป 4
 ลูกจ้างประจำ 37
 พนักงานราชการ 20
 ลูกจ้างชั่วคราว 222
รวม 305