แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

 

งานไฟฟ้า

 

                                      
                                            นางพจนีย์ แจ้งใจบุญ

           

 
   นางสาวเจนจิรา เดือนสว่าง        นายอดิศักดิ์ โพธิ์รอด    นายเลอศักดิ์ รัตนปัญญากร