แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

งานสารบรรณ

 

                       
                                          นายปกรณ์  สุริยะ
                                       หัวหน้างานสารบรรณ

 

 

   นางยุพิน กิติเวชโภคาวัฒน์

       นางเพชรา ปานแปน

      นายสมพงษ์ จันทร์ตรง  

          นางสมจิตร จันทร์ตรง  

 

       นางนิตยา ศรีคำม้วน     นางดารินทร์ อินทร์สุวรรณ      นางนาทตยา ชัยจอมแปง         นางปนัดดา เรืองนวล         นางสาวนพวรรณ เก็บทรัพย์