แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

งานสารสนเทศ

นางสุนิศา  สลีวงศ์

 

 
             นางสาววราสินี พุฒทอง    นางสาวฤทัย กรุณกิจ            นางวาสนา เทศกาล