แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

งานพัสดุและสัญญา

นางสาวสุรีย์  สมสิริ

 

            นายสุวรรณ เพ็ชรพูล            นายอธิภัทร วุฒินิธิภัทร             นางมลวรรณ เก็บทรัพย์

 

              นางชรารัตน์ ยูวะเวส             นางสาวกัลยา  กลางวงษ์              นางศุภลักษณ์ บุญชุ่ม              นางสาวรัชนีย์ กัลพฤกษ์