แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ได้รับ

ผลการเบิกจ่าย

% การเบิกจ่าย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

๓๘,๒๒๕,๔๐๐.๐๐

-

๐.๐๐ %

โครงการบูรณะทางสายหลัก

๓๐,๒๗๑,๗๐๐.๐๐

   

ผลผลิตที่ ๑; โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา

              

   

- กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

๙,๘๕๑,๐๐๐.๐๐

๙,๘๕๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐ %

- กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน

  ๑๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐

   

ผลผลิตที่ ๒; โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา

        

   

- บำรุงรักษาทางหลวง

๑๐๐,๗๐๔,๖๑๐.๐๐

๖๗,๘๒๘๕๕๓.๔๓

๖๗.๓๕ %

- กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง

๒,๓๐๙,๐๐๐.๐๐

๒๙๘,๔๔๕.๐๐

๑๒.๙๓ %

- กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

๗๘๓,๑๐๐.๐๐

๗๘๓,๐๙๒.๖๘

๑๐๐.๐๐ %

- กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

๕๕,๘๔๑๓๘๒.๘๐

๕๕,๘๔๑,๒๓๙.๙๑

๑๐๐ %

ผลผลิตที่ ๓; โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย

     

- กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

๔๕,๘๔๘,๙๐๐.๐๐

๑๑,๙๔๙,๐๐๐.๐๐

๒๖.๐๖ %

รวมงบประมาณ

๒๙๖,๗๘๕,๐๙๒.๘๐

๑๔๖,๕๕๑,๓๓๑.๐๒

๔๙.๓๘ %